Pomiary elektryczne

Wykonujemy okresowe i odbiorcze pomiary instalacji elektrycznych w zakresie:

  • pomiary parametrów pętli zwarcia
  • pomiary parametrów wyłączników różnicowo-prądowych
  • pomiary rezystancji izolacji instalacji
  • pomiary ciągłości przewodów ochronnych oraz głównych i miejscowych połączeń wyrównawczych
  • pomiary biegunowości i kolejności faz
  • pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej